Generelle vilkår og betingelser

1. Grundlæggende principper

1.1 Anvendelsesområde

Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "vilkår og betingelser") for brugere af Doodle regulerer adgangen til og brugen af Doodle AG's ("Doodle") tjenester og alle transaktioner i tilknytning hertil, som tilbydes online via www.doodle.com eller www.doodle.ch eller andre topdomæner som en del af en software-as-a-service-løsning. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger tjenesterne, da din brug af tjenesterne, åbning af en konto eller din ordre på et abonnement, alt efter hvad der kommer først, skal fortolkes som din accept af vilkårene i vilkårene og betingelserne i disse vilkår og betingelser. Din accept af disse Vilkår skal fortolkes som din accept af at være bundet af vilkårene i Vilkårene med hensyn til din adgang til og brug af Tjenesterne. Ingen andre vilkår eller betingelser har nogen gyldighed eller virkning, medmindre Doodle udtrykkeligt har accepteret dette skriftligt og behørigt underskrevet af en bemyndiget leder af Doodle.

Doodle kan afvise enhver ordre på abonnement af en hvilken som helst eller ingen grund. Ingen ordre på abonnement er bindende for Doodle før Doodles skriftlige bekræftelse af betaling af abonnementsgebyret.

Medmindre Doodle skriftligt har aftalt andet, gælder de almindelige forretningsbetingelser og de øvrige bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, Politik for tilladt brug for Doodle-tjenester, Politik for beskyttelse af personlige oplysninger og Aftale om serviceniveau, som der henvises til i disse vilkår, som Doodle kan ændre ensidigt fra tid til anden (de "supplerende dokumenter og politikker"), udgør sammen med eventuelle vilkår i Doodles e-mailbekræftelse (den "abonnementsbekræftelse") hele aftalen mellem dig og Doodle og erstatter alle tidligere skriftlige eller mundtlige aftaler, tilbud eller andre erklæringer vedrørende tjenesterne. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vilkårene i disse vilkår, tillægsdokumenter og politikker og abonnementsbekræftelsen har følgende rækkefølge forrang: 1. Abonnementsbekræftelsen, 2. disse Vilkår for anvendelse, 3. Politikken for tilladt brug af Doodle-tjenester, 4. Aftalen om serviceniveau og 5. Politikken om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du får adgang til eller bruger tjenesterne eller fortsætter med at bruge tjenesterne, efter at du er blevet underrettet om en ændring af vilkårene eller andre dokumenter, der henvises til, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret vilkårene og alle sådanne dokumenter, der henvises til, med deres ændrede ordlyd.

1.2 Definitioner

Begreber med hovedbogstaver, der ikke er defineret i de øvrige bestemmelser i disse GTC, har følgende definitioner.

Tjenesteydelser: betyder de tjenester, der udføres af Doodle ved hjælp af Doodle-softwaren og andre applikationer, som Doodle fra tid til anden måtte finde passende, for at gøre det muligt for brugerne at planlægge aftaler hurtigt og effektivt og give arrangøren fuld kontrol over planlægningen og den nødvendige udsættelse af en aftale, som kan bruges gratis i basisversionen og i avancerede versioner mod betaling ved at abonnere på Doodle Premium (som defineret nedenfor) i henhold til disse betingelser.

Bruger: enhver fysisk eller juridisk person, der bruger tjenesterne enten med eller uden at oprette en konto hos Doodle, og som er bundet af disse Vilkår for anvendelse, tillægsdokumenter og politikker og Abonnementbekræftelse. For at undgå enhver tvivl skal personer eller enheder, der bruger tjenesterne uden et betalt abonnement eller en konto (f.eks. som gæst efter invitation), betragtes som en bruger i henhold til disse vilkår og betingelser.

Doodle Premium: betyder de betalingsbaserede tjenester, som Doodle tilbyder som Pro-, Team- eller Enterprise-løsning, og som beskrives nærmere under: https://doodle.com/premium; og en sådan beskrivelse indarbejdes fuldt ud i disse GTC ved henvisning.

Integrationer: betyder tredjepartsapplikationer, som brugere kan integrere i deres Doodle-konto for at bruge Tjenesternes yderligere funktioner såsom linkplanlægning med kalendere, der anvendes specifikt. En opdateret oversigt over integrationer findes her: integrations, som Doodle kan ændre ensidigt fra tid til anden.

Konto: betyder den konto, der oprettes af en bruger og/eller Doodle for at give brugeren adgang til og brug af tjenesterne; oprettelsen af en sådan konto kræver følgende oplysninger eller yderligere oplysninger, som Doodle fra tid til anden kan bestemme: fornavn, efternavn, e-mail-adresse og for Doodle Premium, postadresse og, hvor det er relevant, firmanavn.

opgradering: betyder ændring af et brugerabonnement fra et gratis abonnement til en hvilken som helst form for Doodle Premium-tjeneste, hvilket en bruger til enhver tid kan vælge at gøre ved at oprette en konto og foretage ændringen.

Downgrade: betyder ændring fra et Doodle Premium-abonnement til et gratis abonnement. En sådan nedgradering træder først i kraft ved udløbet af den på det tidspunkt aftalte løbetid for det eksisterende Doodle Premium-abonnement. For at undgå enhver tvivl anerkender og accepterer en bruger, at en nedgradering ikke resulterer i en tilbagebetaling af betalte abonnementsgebyrer.

API: betyder en applikationsprogrammeringsgrænseflade, som er en programkomponent, som et softwaresystem (her: Doodle-software) stiller til rådighed for andre programmer for at oprette forbindelse til Doodle-softwaren.

2. Brug af tjenesterne

2.1 Licens

Medmindre andet er skriftligt aftalt med Doodle, giver Doodle dig en begrænset, verdensomspændende, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar og ikke-overførbar licens til at få adgang til og bruge tjenesterne via API'en eller en webbaseret hosted serviceplatform udelukkende til dine interne forretningsformål i det omfang, det er nødvendigt for, at du kan bruge tjenesterne som aftalt mellem dig og Doodle.

2.2 Anvendelse

Medmindre Doodle har indgået en separat aftale med dig, accepterer du kun at bruge tjenesterne i overensstemmelse med:

  1. de nuværende bestemmelser i disse GTC og

  2. politikken for tilladt brug af Doodle-tjenester, som den til enhver tid måtte blive ændret af Doodle;samt

  3. alle andre tilknyttede dokumenter og politikker

  4. eller som følge af gældende love, regler og bestemmelser.

2.3 Oprettelse af en konto og kommunikation.

For at du kan få adgang til og/eller bruge tjenesterne, kan Doodle efter eget skøn kræve, at du opretter en brugerkonto på en hjemmeside eller en platform som bestemt af Doodle, eller Doodle kan efter eget valg oprette en sådan brugerkonto for dig. Du skal nøjagtigt og sandfærdigt udfylde og opdatere alle de oplysninger, du giver i registreringsprocessen. Du er også eneansvarlig for sikkerheden af din adgangskode og andre brugeres adgangskoder, der er registreret under din brugerkonto i overensstemmelse med disse GTC og de politikker, der henvises til heri, herunder men ikke begrænset til Politikken for tilladt brug af Doodle-tjenester. Konti må ikke oprettes automatisk, f.eks. via bots.

2.4 Gratis og betalte tjenester.

2.4.1 Gratis tjenester

Efter Doodles eget skøn kan tjenesterne tilbydes en bruger gratis med begrænsede funktionaliteter ("gratis tjeneste").

2.4.2 Doodle Premium

2.5 Prisændringer

Doodle forbeholder sig ret til at ændre abonnementsgebyrerne for enhver Doodle Premium-tjeneste. Du vil blive underrettet om sådanne ændringer inden for en rimelig tid ved hjælp af en e-mail, der sendes til den e-mailadresse, du har givet Doodle ved registreringen. Ændringer i abonnementsgebyrerne vil ikke påvirke betalte abonnementer før slutningen af en sådan betalt abonnementsperiode. Hvis du ikke er enig i ændringen af abonnementsgebyrerne, kan du vælge ikke at forny dit abonnement.

2.6 Brug af API'en

2.7 Brug af integrationer

Brugere må kun bruge de integrationer, der er beskrevet i https://doodle.com/en/integrations/, og er ansvarlige for eventuelle skader, der er forårsaget af eller på nogen måde relateret til brugerens brug af integrationerne og de data, der er indeholdt deri. Brugen af integrationerne er udelukkende brugerens ansvar, herunder uden begrænsning enhver uretmæssig tilegnelse, overtrædelse og/eller krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder med hensyn til sådanne integrationer. Brugeren accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Doodle skadesløs for eventuelle skader forårsaget af brugerens brug af integrationerne, herunder men ikke begrænset til skader forårsaget af og relateret til krænkelse af en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder forårsaget af eller på nogen måde relateret til brugerens brug af integrationerne.

2.8 Upload af indhold

Doodle kan, men er ikke forpligtet til at inkludere et personligt profilbillede på den Doodle-platform, hvor du tilgår tjenesterne (et "Uploadet indhold"). For det uploadede indhold giver du Doodle og dets tilknyttede selskaber en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar og royaltyfri licens i dit abonnements løbetid for at gøre det muligt for Doodle at udføre de abonnerede tjenester.

2.9 Definition af en URL

For nogle tjenester (eller dele heraf) kan du definere en personlig URL (webadresse), der er knyttet til din adgang til tjenesterne. Du må ikke vælge en URL, der er beskyttet af en tredjeparts ophavsret, varemærke eller andre ejendomsrettigheder eller intellektuelle ejendomsrettigheder. Doodle forbeholder sig ret til at anmode om, at den URL, du har valgt, ændres øjeblikkeligt af en eller anden grund, men især hvis du ved at bruge den valgte URL forsætligt eller utilsigtet krænker eller kan krænke Doodles eller en tredjeparts intellektuelle ejendomsret.

2.10 Repræsentationer og garantier; Brugerens skadesløsholdelse.

3. Doodles levering af tjenester

3.1 Begrænset garanti

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, leveres DOODLE's tjenester "som de er" og "som de er tilgængelige", og DOODLE fraskriver sig ALLE ANDRE løfter, ansvarsfriheder, erklæringer og garantier, uanset om de er udtrykkelige eller stiltiende, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE, ROLIG NYDELSE, SYSTEMINTEGRATION OG DATAGENØJAGTIGHED SAMT ALLE GARANTIER, DER FØLGER AF ALMINDELIG HANDELSPRAKSIS, BRUG ELLER HANDELSPRAKSIS. DOODLE garanterer ikke, at (a) Tjenesten eller andre tjenester, der leveres af DOODLE, opfylder brugerens eller andre personers krav eller (b) at driften af tjenesten ikke afbrydes eller er fejlfri, ELLER (c) AT Tjenesten vil opnå de tilsigtede resultater, ELLER (d) AT Tjenesten eller nogen af dens bestanddele vil være kompatible eller fungere sammen med nogen integrationer, software, systemer eller andre tjenester, eller være sikker, nøjagtig, fuldstændig eller fri for skadelig kode, ELLER (e) AT alle fejl vil blive rettet.

3.2 Begrænsning af erstatningsansvar

DOODLE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG OVER FOR BRUGEREN FOR TILFÆLDIGE, INDIREKTE, SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAFFESKADER, UANSET ARTEN AF KRAVET, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TABT FORTJENESTE, OMKOSTNINGER VED FORSINKELSE, MANGLENDE LEVERING, DRIFTSAFBRYDELSE, OMKOSTNINGER VED TABTE ELLER BESKADIGEDE DATA ELLER DOKUMENTATION, ØGEDE OMKOSTNINGER, VÆRDIFORRINGELSE ELLER TAB AF FORRETNING, PRODUKTION ELLER INDTÆGTER, TAB AF GOODWILL ELLER OMDØMME ELLER OMKOSTNINGER TIL ERSTATNING AF VARER ELLER TJENESTEYDELSER ELLER FORPLIGTELSER OVER FOR TREDJEMAND, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER UNDER ENHVER JURIDISK ELLER RETFÆRDIG TEORI, HERUNDER KONTRAKTBRUD, TORT (HERUNDER UAGTSOMHED) ELLER OBJEKTIVT ANSVAR. UDEN AT BEGRÆNSE DET GENERELLE INDHOLD AF OVENSTÅENDE, ER DOODLE IKKE ANSVARLIG FOR TAB ELLER SKADER SOM FØLGE AF: (I) BRUGERENS BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTERNE; (II) ÆNDRINGER, SOM DOODLE MÅTTE FORETAGE I TJENESTERNE, ELLER PERMANENT ELLER MIDLERTIDIGT OPHØR MED AT LEVERE TJENESTERNE; (III) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF BRUGERENS OVERFØRSLER ELLER DATA; (IV) SLETNING AF, KORRUPTION AF ELLER MANGLENDE LAGRING AF INDHOLD OG ANDRE KOMMUNIKATIONSDATA, DER VEDLIGEHOLDES ELLER OVERFØRES AF ELLER GENNEM BRUGEN AF TJENESTERNE; (V) GENDANNELSE AF DATA ELLER BRUD PÅ DATA- ELLER SYSTEMSIKKERHEDEN; ELLER (VI) ELLER ETHVERT ANDET FORHOLD VEDRØRENDE TJENESTERNE, I HVERT ENKELT TILFÆLDE UANSET OM DOODLE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER SKADER, ELLER OM SÅDANNE TAB ELLER SKADER PÅ ANDEN MÅDE KUNNE FORUDSES. DENNE BEGRÆNSNING AF DOODLES ANSVAR GÆLDER UDEN HENSYN TIL, OM ANDRE BESTEMMELSER I DENNE AFTALE ER BLEVET OVERTRÅDT ELLER HAR VIST SIG AT VÆRE VIRKNINGSLØSE. DOODLES SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE KRAV, DER UDSPRINGER AF ELLER ER RELATERET TIL DENNE AFTALE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER ÅRSAG TIL SØGSMÅL, HERUNDER KONTRAKTBRUD, ERSTATNINGSANSVAR, OBJEKTIVT ANSVAR, RETFÆRDIG TEORI ELLER ANDET, VIL IKKE OVERSTIGE DET SAMLEDE BELØB AF ALLE GEBYRER, SOM BRUGEREN HAR BETALT TIL DOODLE I HENHOLD TIL DISSE GTC I LØBET AF DEN TOLV (12)-MÅNEDERS PERIODE FORUD FOR DEN BEGIVENHED, DER GIVER ANLEDNING TIL ET SÅDANT KRAV.

Brugeren anerkender og forstår, at de ansvarsfraskrivelser, udelukkelser og ansvarsbegrænsninger, der er anført i dette afsnit, udgør et væsentligt grundlag for aftalen mellem parterne, at parterne har baseret sig på sådanne ansvarsfraskrivelser, udelukkelser og ansvarsbegrænsninger ved forhandlingen af vilkårene i disse GTC, og at vilkårene og betingelserne i disse GTC ville være væsentligt anderledes uden sådanne ansvarsfraskrivelser, udelukkelser og ansvarsbegrænsninger.

3.3 Teknisk support

Doodle yder teknisk support efter bedste evne og udelukkende via e-mail. En bruger kan sende sin anmodning til vores Support Team i hvert enkelt tilfælde. Doodle garanterer ikke for tilgængeligheden af teknisk support for enhver brug uden for Doodle Premium Services. Brugere af en Doodle Premium-konto er underlagt bestemmelserne i den separate Serviceniveauaftale.

3.4 Forbedring, ændring, ophør af tjenester og vedligeholdelse

Doodle har til enhver tid ret til af nogen eller ingen grund at suspendere, begrænse, afbryde eller ændre tjenesterne (eller dele heraf) permanent eller midlertidigt eller at tilføje nye typer tjenester. Sådanne ændringer træder i kraft uden yderligere handling fra nogen part og er automatisk underlagt disse GTC. Din fortsatte brug af tjenesterne eller en del af dem, efter at vi har foretaget ændringer, anses som din accept af disse ændringer. Hvis suspensionen, begrænsningen, ophøret, fjernelsen eller ændringen af tjenesterne resulterer i en væsentlig væsentlig ændring af de aftalte tjenester, som Doodle alene bestemmer, kan du opsige abonnementet af gode grunde med øjeblikkelig virkning. Doodle er under ingen omstændigheder forpligtet til at tilbagebetale abonnementsgebyret for en resterende periode i tilfælde af en sådan opsigelse.

Doodle kan til enhver tid efter eget skøn foretage vedligeholdelse af de tilbudte tjenester. Vedligeholdelse, der kræver en deaktivering af tjenesterne, skal meddeles brugeren via e-mail mindst 72 timer før deaktiveringen. Doodle bestræber sig på at holde eventuelle nødvendige nedlukninger af Tjenesterne på et minimum. Doodle kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for skader, der er forårsaget eller relateret til en sådan deaktivering.

3.5 Brug af tredjeparter

Du anerkender og accepterer hermed, at Doodle til enhver tid har ret til at anvende tredjeparter til at levere Tjenesterne eller en del af dem, når Doodle finder det passende.

3.6 Inddragelse af reklamer i tjenesterne

Du anerkender og accepterer, at Doodle har ret til at finansiere de gratis tjenester også ved hjælp af reklamer og/eller andre salgsfremmende foranstaltninger og kan sende Brugere reklamer, salgsfremmende foranstaltninger og anden relateret korrespondance eller materiale. Visningen af sådanne reklamer kan styres af Doodle, dets tilknyttede selskaber og/eller deres respektive tjenesteudbydere på grundlag af oplysninger genereret af eller gennem din brug af tjenesterne, og du giver hermed dit samtykke til Doodles og/eller dets tilknyttede selskabers brug af sådanne genererede oplysninger og accepterer vilkårene i fortrolighedspolitikken, som disse vilkår er indarbejdet heri ved henvisning og kan ændres af Doodle fra tid til anden. Doodle, dets associerede selskaber og/eller deres respektive tjenesteudbydere kan til enhver tid ændre typen og omfanget af reklame- og salgsfremmende foranstaltninger og materialer. Hvis du bruger de gratis tjenester, må du ikke blokere, forstyrre eller på anden måde teknisk undertrykke reklamemedierne.

4. Intellektuel ejendomsret

4.1 Ejerskab

Doodle, dets associerede selskaber eller deres respektive licensgivere, alt efter hvad der måtte være relevant, bevarer eksklusivt ejerskab af alle rettigheder, titler og interesser i og til Tjenesterne og alle komponenter heraf, herunder, men ikke begrænset til, software, API og webbaseret platform. Brugeren anerkender, at han hverken ejer eller erhverver nogen yderligere rettigheder til og i forbindelse med tjenesterne eller nogen komponent heraf, som ikke udtrykkeligt er indrømmet i henhold til disse vilkår og betingelser.

4.2 Doodle-mærker

Uden at begrænse det generelle indhold af afsnit 4.1. anerkender du, at Doodles navne, mærker, logoer, logoer, insignier, varemærker, handelsnavne, forretningshemmeligheder og/eller servicemærker (de "Doodle-varemærker") udelukkende ejes af Doodle, dets tilknyttede selskaber eller licensgivere, og at Brugere, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i disse Vilkår, ikke har ret til at bruge Doodle-varemærkerne uden Doodles forudgående skriftlige samtykke. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i disse Vilkår eller i en separat aftale med Doodle, må du ikke hævde, at du har nogen rettigheder, ejendomsret eller interesser i og til Doodle-varemærkerne.

4.3 Brugerens forpligtelser med hensyn til Doodles intellektuelle ejendomsret

Du må ikke (i) dekompilere, demontere, foretage reverse engineering eller på anden måde forsøge at opnå eller opfatte den kildekode, hvorfra nogen softwarekomponent i tjenesterne er kompileret eller fortolket, og du anerkender, at intet i disse vilkår og betingelser vil blive fortolket således, at det giver dig nogen ret til at opnå eller bruge en sådan kode; (ii) skabe et afledt produkt af noget af det foregående, medmindre Doodle har givet forudgående skriftligt samtykke hertil; eller (iii) tillade andre tredjeparter end autoriserede brugere at få adgang til tjenesterne eller bruge tjenesterne som et servicebureau; (iv) overdrage, give underlicens, sælge, videresælge, lease, udleje eller på anden måde overføre eller overdrage, eller pantsætte som sikkerhed eller på anden måde belaste dine rettigheder. Du skal sikre, at din brug af tjenesterne er i overensstemmelse med alle gældende love.

5. Korrigerende foranstaltninger og opsigelse af Doodle af en gyldig grund

5.1 Overtrædelse; korrigerende foranstaltninger

Hvis Doodle mener, at en Bruger overtræder GTC, Politik for tilladt brug af Doodle-tjenester, herunder uden begrænsning Brugerens uautoriserede brug, overdreven brug eller misbrug af tjenesterne, eller hvis en Bruger har skabt en risiko for Doodle, Integreringerne og/eller en tredjepart, Doodle kan ensidigt, efter eget skøn, blokere, deaktivere eller tilbagekalde en sådan brugers adgang (i sin helhed eller en del heraf) til tjenesterne med øjeblikkelig virkning, eller hvis skaden forårsaget af overtrædelsen er reversibel (som bestemt af Doodle), underrette brugeren om overtrædelsen. Hvis brugeren ikke afhjælper skaden (hvis Doodle vurderer, at den er reversibel) inden for fjorten (14) dage fra datoen for meddelelsen fra Doodle, kan Doodle opsige aftalen med den pågældende bruger og tilbagekalde brugerens adgang til tjenesterne straks efter udløbet af opsigelsesperioden. Brugeren er ikke berettiget til tilbagebetaling af betalte abonnementsgebyrer i tilfælde af en sådan opsigelse fra Doodles side.

6. Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde Doodle, dets associerede selskaber, licensgivere og tjenesteudbydere samt dets og deres respektive funktionærer, direktører, medarbejdere, entreprenører, agenter, licensgivere, leverandører, efterfølgere og overdragere skadesløse fra og mod ethvert krav, ansvar, skader, domme, præmier, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer) ("tab"), der opstår som følge af eller er relateret til (i) din overtrædelse af disse vilkår, (ii) din brug af tjenesterne, enhver information, der er opnået gennem din adgang til og brug af tjenesterne; og (iii) dit uploadede indhold og din valgte URL, herunder, men ikke begrænset til vores brug heraf og/eller enhver misbrug, overtrædelse eller krænkelse af tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder.

7. Afsluttende bestemmelser

7.1 Gældende lov og jurisdiktion

Disse betingelser er udelukkende underlagt schweizisk lov, med undtagelse af bestemmelserne om lovkonflikter og FN's konvention om internationale køb af varer. Alle tvister, der opstår i forbindelse med disse GTC, skal afgøres af domstolene i Zürich, Schweiz. Hver bruger og Doodle underkaster sig uigenkaldeligt den eksklusive jurisdiktion af sådanne domstole i enhver sådan retssag, sag eller procedure og giver afkald på enhver indsigelse mod et sådant forum eller sted, herunder uden begrænsning indsigelsen om forum non conveniens.

7.2 Databeskyttelse

Vores privatlivspolitik, der er tilgængelig på https://doodle.com/da/privacy-policy, forklarer, hvordan vi, vores tilknyttede selskaber og tjenesteudbydere, alt efter hvad der er relevant, indsamler og bruger dine oplysninger, der er opnået gennem din brug af tjenesterne, eller når du har tilmeldt dig en konto hos Doodle. I denne henseende lægger vi stor vægt på beskyttelsen af dit privatliv og sikkerheden af de data, der er gemt hos os, og vi overholder de gældende databeskyttelseslove. Du anerkender og accepterer, at vilkårene i vores privatlivspolitik hermed er indarbejdet heri ved henvisning. Ved at bruge tjenesterne anerkender du, at du har læst og accepterer vilkårene i vores privatlivspolitik, som den kan blive ændret af os fra tid til anden.

7.3 Adskillelighed

Skulle en eller flere bestemmelser i disse GTC være ugyldige nu eller i fremtiden, skal dette ikke påvirke gyldigheden af andre bestemmelser eller aftaler. Doodle kan erstatte de ugyldige bestemmelser med en juridisk gyldig bestemmelse, der er så forenelig som muligt med den ugyldige bestemmelses økonomiske ånd og formål.

7.4 Meddelelser og ændringer af disse GTC

Medmindre andet er angivet i disse GTC eller over for brugeren, skal skriftlige meddelelser fra Doodle til brugeren sendes via den e-mailadresse, der er angivet på brugerkontoen eller under registreringsprocessen. Det er dit ansvar at holde din e-mailadresse opdateret på ethvert tidspunkt under dit abonnement på tjenesterne. Brugeren kan kontakte Doodle for eventuelle spørgsmål via vores supportformular. Dette gælder dog ikke for juridiske meddelelser. Disse skal også sendes til [email protected]. Meddelelsen anses for at være blevet behørigt forkyndt dagen efter, at e-mailen er sendt, eller når du fortsætter med at bruge tjenesterne efter at have set meddelelsen på hjemmesidens hjemmeside, alt efter hvad der kommer først.

Doodle forbeholder sig ret til at foretage ændringer i disse GTC til enhver tid. Doodle kan efter eget skøn give brugeren en skriftlig meddelelse som anført i ovenstående afsnit, via en besked i appen eller ved at offentliggøre meddelelsen på et banner på hjemmesidens hjemmeside om sådanne ændringer, dog under forudsætning af, at sådanne ændringer træder i kraft uden yderligere handling fra nogen af parterne. I tilfælde af en væsentlig ændring af disse vilkår og betingelser kan du opsige abonnementet inden den aftalte afslutning af abonnementsperioden inden for en (1) måned efter datoen for meddelelsen om ændringen. Alle tjenester, der er leveret indtil datoen for aftalens opsigelse, skal betales fuldt ud. Du får ingen tilbagebetaling for den resterende del af dit abonnement. Med hensyn til prisændringer gælder de regler, der er fastsat i afsnit 2.5 ovenfor. Hvis du undlader at opsige aftalen inden for opsigelsesperioden i henhold til dette afsnit 7.4. ved hjælp af den funktion, der er oprettet til dette formål på din konto, eller hvis du fortsætter med at bruge tjenesterne efter opsigelsesperioden, skal en sådan undladelse fortolkes som din accept af ændringerne af de almindelige forretningsbetingelser i deres helhed.

7.5 Overdragelse

Du må ikke overdrage dine rettigheder og/eller uddelegere dine forpligtelser i henhold til disse GTC, tillægsdokumenterne og -politikkerne og abonnementsbekræftelsen uden Doodles forudgående skriftlige samtykke.

7.6 Force Majeure

Bortset fra med hensyn til betalingsforpligtelser i henhold til nærværende aftale, hvis Doodle forhindres eller forsinkes i at opfylde sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale som følge af omstændigheder uden for Doodles rimelige kontrol, herunder eksempelvis krig, oprør, brande, oversvømmelser, epidemier, pandemier eller statslige restriktioner som følge heraf eller svigt i offentlige forsyningsvirksomheder eller offentlige transportsystemer, vil en sådan manglende opfyldelse eller forsinkelse ikke blive anset for at udgøre en overtrædelse af disse vilkår, men en sådan forpligtelse vil fortsat være fuldt ud gældende og have fuld virkning og vil blive opfyldt eller opfyldt så hurtigt som rimeligt praktisk muligt efter afslutningen af de relevante omstændigheder, der forårsager en sådan manglende opfyldelse eller forsinkelse, forudsat at hvis Doodle forhindres eller forsinkes i at opfylde sine forpligtelser i mere end halvfems (90) dage, kan du opsige disse vilkår med tredive (30) dages skriftligt varsel.

7.7 Ingen tredjepartsbegunstigede

Du anerkender, at de aftaler, der er fastsat i disse GTC, udelukkende er beregnet til fordel for aftalens parter, deres efterfølgere og tilladte overdragere. Bortset fra de autoriserede brugere under et gyldigt abonnement giver intet heri, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, andre personer eller enheder end dig og Doodle, deres respektive efterfølgere og tilladte overdragere, nogen som helst juridisk eller retmæssig ret til at håndhæve nogen bestemmelse i disse GTC.

7.8 Fritagelse

Doodles afkald på ethvert brud eller overtrædelse af disse GTC fra din side skal ikke fortolkes som et afkald på ethvert andet nuværende eller fremtidigt brud eller overtrædelse fra din side.

Sidst opdateret: 29. september, 2023